سخنرانی های دوره هفتم IT Weekend

سخنرانان دوره هفتم IT Weekend (جشنواره فناوری اطلاعات کشور) که به تاریخ 1 اسفند ماه 1398 در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.
سخنرانان هفتمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور
فهرست