سخنرانی های دوره ششم IT Weekend

سخنرانان دوره ششم IT Weekend (جشنواره فناوری اطلاعات کشور) که به تاریخ 20 تیر ماه 1398 در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.
سخنرانان ششمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور
فهرست