سخنرانی های دوره چهارم IT Weekend

سخنرانان دوره چهارم IT Weekend (جشنواره فناوری اطلاعات کشور) که به تاریخ 14تیر ماه 1397 در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.
سخنرانان چهارمین جشنواره فناوری اطلاعات کشور
فهرست