سخنرانی های دوره سوم IT Weekend

سخنرانان دوره سوم IT Weekend (جشنواره فناوری اطلاعات کشور) که به تاریخ 25 دی ماه 1396 در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.
سخنرانان سومین جشنواره فناوری اطلاعات کشور
فهرست