سخنرانی های دوره دوم IT Weekend

سخنرانان دوره دوم IT Weekend (جشنواره فناوری اطلاعات کشور) که به تاریخ 22 تیر ماه 1396 در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.
سخنرانان دومین جشنواره فناوری اطلاعات کشور
فهرست