سخنرانی های دوره اول IT Weekend

سخنرانان دوره اول IT Weekend (جشنواره فناوری اطلاعات کشور) که به تاریخ 30 دی ماه 1395 در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.
سخنرانان اولین جشنواره فناوری اطلاعات کشور
فهرست